دموکراسی - زبان‌های دیگر

دموکراسی در ۱۸۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بردگستن تا دموکراسی

زبان‌ها