تبری تقویم: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
{{امروز}}
'''تبری تقویم''' ات‌تی ساسانی تقویم هسته که دِوازّه ما دارنه که وشون همه سی روزونه: [[فردینه ما]]، [[کِرچه ما]]، [[هَره ما]]، [[تیره ما]]، [[مِلاره ما]]، [[شروینه ما]]، [[میره ما]]، [[اونه ما]]، [[ا‌رکه ما]]، [[دِه ما]]، [[وَهمِنه ما]] و [[نوروزه ما]].
 
۸۱۰

ویرایش