۳۰ اسفند: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
{{دست اولپتک}}
'''شیشک''' روز کبیسه [[تبری تقویم]] مساوی با 30 اسفند هسه.
اگِر سال کبیسه بوئه ۳۰ پنجک ره اتا روز اضافه کننه و وره [[شیشک]] گِننه .
 
==دکته کارون==
== خور دکتون / xaver daketun ==
 
==بزابئی یون==
== بزائون / Bezä'un ==
 
==بمردون==
== بمرده ئون / Bamerde'un ==
 
{{مازرونی سال بؤرجون}}
 
[[رج:پتک]]
[[Category:تبری تقویم]]
۸۱۰

ویرایش