ترکیه استقلال جنگ: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای جدید حاوی «'''ترکیه استقلال جنگ''' (استامبولی ترکی جه: Kurtuluş Savaşı or İstiklâl Harbi) متحدین که جهو...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''ترکیه استقلال جنگ''' (استامبولی ترکی جه: Kurtuluş Savaşı or İstiklâl Harbi) متحدین که جهو...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)