تبری تقویم: نسخه‌ئون ِفرق

خالی‌کردن صفحه
(خالی‌کردن صفحه)
تبری تقویم دِوازده ما دارنه که وشون همه سی روزونه: [[فردینه ما]] ، [[کِرچه ما]] ، [[هَره ما]] ، [[تیره ما]] ، [[مِلاره ما]] ، [[شروینه ما]] ، [[میره ما]] ، [[اونه ما]] ، [[ا‌رکه ما]] ، [[دِه ما]] ، [[وَهمِنه ما]] و [[نوروزه ما]] .
 
ئونه ما و أرکه ما ره میون پنج روز فاصله دَره که [[پَنجِک]] روز ره معروف هَسّه و بِرابِری کِنده با خورشیدی سال ره فروردین ماه ره اول پنج روز و اگِر سال کبیسه بوئه 30 اسفند ماه ره [[شیشک]] گِنّه .
 
امروز 27 مهر ماه 1386 خورشیذی برابری کنده با 28 هَره ماه 1519 تبری .
 
 
 
[[category:تاریخ]]
[[Category:تبری تقویم]]
 
ََ
[[en:Tapurian calendar]]
کاربر ناشناس