اونه ما: نسخه‌ئون ِفرق

صفحهٔ جدید: تبری سال ره هشتمین ما هَسّه و بِرایری کِنده با اسفند ماه خورشیدی . ََ
(صفحهٔ جدید: تبری سال ره هشتمین ما هَسّه و بِرایری کِنده با اسفند ماه خورشیدی . ََ)
(بدون تفاوت)
۳٬۵۴۶

ویرایش