روم مقدس امپراتوری: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
[[پرونده:Holyromanempire.png|بندانگشتی|موقدس ایمپراتوری نقشه صورتی رنگ جه معلومه]]
[[پرونده:Banner_of_the_Holy_Roman_Emperor_with_haloes_(1400-1806).svg|بندانگشتی|روم موقدس ایمپراتوری پرچم]]
'''روم موقدس ایمپراتوری''' أتا ایمپراتوری نوم بی‌یه که بعد [[روم]] ایمپراتوری سقوط هاکردن درسی بیه. اینتا ایمپراتوری نوم اینتا سر وه بیه که وشون شه ره روم ایمپراتوری جانشین دونستنه و [[مسیحی]] دین پیشتیبوون بینه. اینتا دولت أمروز آلمان جا دیه. اینتا ایمپراتوری میلادی ۱۹ قرن دله وختی که [[ناپلئون بناپارت]] وه ره لشگر بکشیه نابود بیه.