سوئدی: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
جز (سوئدکی بـورده سوئدی ره)
بدون خلاصۀ ویرایش
''' سوئدکیسوئدی''' اتا [[ژرمنکی]] زبون هسه که [[سوئد]] کشور دله وره گنش کننه. اینتا زبون ۱۳ میلیون گنش کر دارنه ئوو سوئد رسمی زبون هسه.
 
== سوئدکیسوئدی ادبیات ==
سوئدی نو ادبیات با '''[["انجیل"]]''' برگردوندن به سوئدی زبون مازرونی ۱۰۵۲ مازرونی سال دله سر بیته اینتا کار ره اولاوس بیتری هکرده. سوئدی نخوستین شرگو یورنجی نیسترنهلم بیه ئوو بعدن اولوف فوندالین که شرگو ئوو چه کوت دونمورخ بیه پیدا بونه. بعد وشون کالر بیرمان ئوو یوهان هانریک کیکجرن شرگو پیدا بونه ئوو دوومی سوئدی ادبیات پیش بوردن وسر خله زحمت بکشیه ئوو سوئد شاشاء گویستافونس سووم هم ونه پشتیبون بیه. اینتا شاشاء شه سوئدکیسوئدی آکادمی ره درست هکرده ئوو خله کیتابون بنویشته. میلادی هیژده سده دله سوئیدنبرگ [[فلسفه]] ئوو [[دین]] دله اتا خله کیتاب بنویشته. میلادی نوزدخ سده دله سوئد گت‌ترین شرگئون نوم بیه: آبریک یوهان سنیجتلینوس ( مازرونی ۱۳۰۵ تا ۱۳۳۵ سالون)، فایلن ئوو فرانستین بینه. میلادی نوزده سده دله بونه بوتن گت‌ترین بنویشت کرون اینا بینه: رج برد، وگرورنتولبی، فردریکا بریمر، گوستاو فرودینج ئوو سلمیلا جیروف که وره دنیا دله اشناسنه ئوو ونه کیتابکیتاب‌ئون ئون چند تاچنتا زبون برگردون بیه. ولی اینتا دوره دله سترند مرج سوئد دله بترین بیه. میلادی بیستومی سده دله فرنرفون هادنستام بتونسه نوبال ادبی جایزه ره بوره.
سوئد ادبیات موعاصر دوره دله سعی کرده که عادی مردم زندگی درباره بوئه. بنویشت کرونی اینجوری بنوشتنه وشون نوم بیه: گوستاو هیلستروم واین فاگنر، آلبرت آنجستروم، دان آندرسون، ایفا لوجوهانسون ئوو هنری مارتسون بینه.
 
[[رج:سوئد]]