کوکائین: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحه ره اسپه هاکرده)
بدون خلاصۀ ویرایش
گلام و برگ(ولگ)گیاه اریتروکسیلون کوکا(Erythroxylon coca) از دوران باستان آمریکای جونوبی دله برای مراسم مذهبی،جادوئی،اجتماعی،شادی آوری و پزشکی (اغلب به طور قابل توجهی برای افزایش تحمول،بالا بوردن احساس خار بیئن،کم هکردن خسّگی و بالا بوردن قوای جسمی،ایجاد سرخوشی و کم هکردن وشنائی)مصرف بیه.بجوئن گلام کوکا به منظور بالا بوردن تحمول،اتا کمه مصرف روزانه معمولی تا حدود 200 میلی گرم ره فراهم کنّه.<ref>راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد موثر بر روان،جولیان،آدوکات،کوماتی،2008 ،ترجمه صدیقه ابراهیم زاده و دیگران،1389،انتشارات ارجمند،تهران،صفحه 475</ref>
 
امروزه موضوعات بالینی مورتبط با تاریخچه کوکائین ونه به طور وسیعی تغییرات ایجاد بئی طی زمون در میزون مصرف ،روش کاروری،الگوهای مصرف و تکنولوژی تولید ره مد نظر قرار هدن.آکالوئید فعال گیاه کوکا،در سال 1855 جدا و خالص بیه و در سال 1860 ،کوکائین نوم بیته.در همون زمون تولید سوزنای تزریق زیر پوسّی مونجر به تلاشائی جهت استفاده از کوکائین برای ایجاد بی حسی موضعی در جراحی بیه.شاید اولین گوزارش پزشکی در باره اینتا اثر بی حس کنندگی موضعی در سال 1880 میلادی ارائه بیّه.<ref>راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد موثر بر روان،جولیان،آدوکات،کوماتی،2008 ،ترجمه صدیقه ابراهیم زاده و دیگران،1389،انتشارات ارجمند،تهران،صفحه 475</ref>
 
چندین جراح اینتا ویژگی خاص کوکائین ره تشخیص هدانه و اینتا ماده به طور وسیعی طی سالهای 1884 تا 1918 برای بی حسی موضعی،بی حسی نخائی و مسدودسازی عصبی،به کار بیته بیّه.پس از آن بیه که پروکائین(نواکائین)به عونوان اولین داروی صناعی در اینتا زمینه وارد بازار بیّه.<ref>راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد موثر بر روان،جولیان،آدوکات،کوماتی،2008 ،ترجمه صدیقه ابراهیم زاده و دیگران،1389،انتشارات ارجمند،تهران،صفحه 475</ref>
 
== منابع ==
<references/>
 
[[رج:روان‌شناسی]]
[[رج:پزشکی]]
[[رج:روانپزشکی]]