آلفرد آدلر: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
آدلر در جنگ جهانی اول به عونوان پزشک در ارتش خدمت هکرده و پس از اون کلینیک‌های راهنمای وچون ره در مدارس وین سازماندهی هکرده. در سالای دهه ۱۹۲۰ نظام روان شناسی اجتماعی وی که خد اون ره روان شناسی فردی خونسه پیروون زیادی پیدا هکرده. در ۱۹۲۶ آدلر اولين بازدید از چندین بازدید خد از آمریکا ره انجام هدا و هشت سال بعد به استادی [[روان شناسی بالینی]] در دانشکده پزشکی [[لانگ‌آیلند]] ([[نیویورک]]) منصوب بيه. وه درحالی که برای ایراد سخنرانی پر حرارت در سفر بيه، در [[ابردین (اسکاتلند)]]، [[اسکاتلند]] بمرده.
 
فروید در پاسخجواب به نامه دوستی که مرگ آدلر به شدت متأثرشوه کردهره بودمتأثر نوشت،هکرده بيه بنويشته، «من معنای دلسوزی شما برای آدلر راره نمی‌فهممنفهممه. برای یکاتا پسر یهودی ريكا که از حومه وین خارج می‌شودبونه مرگ در آبردین به خودی خود یکاتا موقعیت بی‌سابقه و دلیلی استهسه بر اینکه تا چه اندازه پیش رفته‌استبورده. دنیا در برابر مخالفتشونه مخالفت با روانکاوی پاداش خوبی به اووه دادهدا» <ref>(اسکارف، ۱۹۷۱، ص. ۴۷)</ref>.
 
== منابع ==