عربی: نسخه‌ئون ِفرق

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ سال پیش
بدون خلاصه
جز (ئربی بـورده عربی ره)
'''أربیعربی''' أتا زوون نوم هسه که [[آسیا]] قرب دله ئوو [[آفریخا]] شه‌مال دله وه ره گپ زنه‌نه.اینتا زوون گنش کرون ۶۵ میلیون نفر توم ویشتر هسه.أربیعربی زوون أتا سامی زوون هسه که خله زوونون ره دﻩنیا دله تأسیرتأثیر به‌شته.اینتا زوون خله واژه‌ئون [[مازرونی]] ئوو [[فارسی]] ئوو دیگه [[ئیرانیجایرانیج زوونون]] دله درنه.مازرونی زوون أتی ادبیات أربیعربی کیتابونی هسه‌نه که اینتا زوون جا دگاردندی بینه.[[قورآن]] که [[ایسلام]] موقددس کیتاب هسه اینتا زوون جا بنویشت بیه.أربیعربی زوون ادبیات ئوو وﻩنه چه‌کوت خله شه‌کوفا هسه.اینتا زوون ده تا کشور ویشتر زوون هسه.
<CENTER>
{{أربیعربی زوون کشورون}}
</CENTER>
 
==أربیعربی زوون پیش ایسلام جا به‌موئن==
أربیعربی زوون کوهنه‌ترین ادبیات اونائی هسه‌نه که [[نجد]] دیار دله قنائی شر بوتن جا سر بیته‌نه ئوو اون زمون گت ترین شرگوئون [[امرءالقیس]] بیه که بأد وه نجد مدرسه شاگردون پیدا بینه.کوهنه شرگوئون جا تومی اینا ره نوم بوریم:[[ئدیعدی بن رند]] ئوو [[امیه بن ابی سلت]].ولی أربیعربی شر جم بین میلادی هشتوم سده دله سر بیته.[[جاحز]] شه کیتاب دله که وﻩنه نوم [[البیان]] بیه أتی بوتن فن درباره أربیعربی شر دله بوته.
==قورآن ئو أربی زوون ادبیات==
 
قورآن همون [[قوریش]] زوون جا نازل بونه که أرب جزیره مونا دله گتی داشته‌ ئو نه نسر ره مونه‌سه نه قبلی شرگوئون شر ره مونه‌سه.حتا داستان بوتن دله نو روشون ره ارائه هدا ئو موسجئ نسر فن ره بترین گت‌ترین مرحله دله نشون هدا.
==قورآن ئوو أربیعربی زوون ادبیات==
همینا سر بونه بوتن که قورآن قورآن أرب ادبیات پیش بوردن رو خله تأسیر داشته.ئو ته‌موم سه‌خن گوئون ئو بنویشت کرون ئو شرگوئون ره سجئ ئو قافیه قایده جا که [[جاهلیت دوره]] دله کار شی‌یه راحت هکرده.ولی بأد ایسلام هم بئوتونی دینه که همون پیش ایسلام وزن ئو قافیه جا شر گه‌ته‌نه که چن تا وﻩشون نوم هسه:[[ایمام ألی]]،[[خوارج]] رهبرون.
قورآن همون [[قوریش]] زوون جا نازل بونه که أرب جزیره مونا دله گتی داشته‌ ئوو نه نسر ره مونه‌سه نه قبلی شرگوئون شر ره مونه‌سه.حتا داستان بوتن دله نو روشون ره ارائه هدا ئوو موسجئ نسر فن ره بترین گت‌ترین مرحله دله نشون هدا.
همینا سر بونه بوتن که قورآن قورآن أرب ادبیات پیش بوردن رو خله تأسیرتأثیر داشته.ئو ته‌موم سه‌خن گوئون ئوو بنویشت کرون ئوو شرگوئون ره سجئ ئوو قافیه قایده جا که [[جاهلیت دوره]] دله کار شی‌یه راحت هکرده.ولی بأد ایسلام هم بئوتونی دینه که همون پیش ایسلام وزن ئوو قافیه جا شر گه‌ته‌نه که چن تا وﻩشون نوم هسه:[[ایمام ألیعلی]]، [[خوارج]] رهبرون.
 
==اومویون شون دوره==
نسر [[سولیمان بن أبدالملک]] ئوو [[ئه‌مر بن أبدلأزیز]] درس بیه.قسیده ئوو قزل بوتن [[حجاز]] دله حجازی گه‌ننش جا سر بیته.همین زمون دله بیه که سیاسی ئوو حه‌ماسی شرون هم سر بیته.رجز که قبلن جنگ میدون دله بخونس بیه شر شکل جا در به‌مو که اینتا فن نوبیار [[أجاج]] بیه.بأد هم قسیدﻩئی شر [[ئه‌راقعراق]] ئوو [[الجزیره]] دله پیش بورده که شر پرچمدار اون منطقه‌ئون دله جریرفرزدق ئوو زوالرمه بینه.
 
==شر خلیفه‌ئون دربار دله==
 
[[رج:زوون]]
 
[[fa:عربی]]
۲۱٬۵۵۷

ویرایش