رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

*'''مضاف و مضاف الیه''' دله و '''صفت و موصوف''' ِمیون مازرونی دله بر عکس فارسی و خله از دیگه زوونا هسته. مثلأ '''کار ِمن''' که اتا فارسی واژه هسه، مازرونی دله بونه '''مه کار'''.
 
*'''اضافی کسره'''
**واژه یه انتها، صامت ره ختم بوّه: '''واژه+فاصله+ِ+فاصله+واژه'''
:مثال: حسن ِ جمه (پیراهنِ حسن)
*واژه یه انتها، مصوت ره ختم بوّه: '''واژه+فاصله+یه+فاصله+واژه'''
۳٬۵۴۶

ویرایش