رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

 
*'''اضافی کسره'''
#**واژه یه انتها، صامت ره ختم بوّه: '''واژه+فاصله+ِ+فاصله+واژه'''
:مثال: حسن ِ جمه (پیراهنِ حسن)
#**واژه یه انتها، مصوت ره ختم بوّه: '''واژه+فاصله+یه+فاصله+واژه'''
:مثال: علی یه سره (خانه‌ی علی)
 
۳٬۵۴۶

ویرایش