ده ما: نسخه‌ئون ِفرق

صفحهٔ جدید: تبری سال ره دهمین ما هَسّه و بِرایری کِنده با اردیبهشت ماه خورشیدی . ََ
(صفحهٔ جدید: تبری سال ره دهمین ما هَسّه و بِرایری کِنده با اردیبهشت ماه خورشیدی . ََ)
(بدون تفاوت)
۳٬۵۴۶

ویرایش