فردینه ما: نسخه‌ئون ِفرق

صفحهٔ جدید: تبری سال ره اولین ما هَسّه و بِرایری کِنده با مرداد ماه خورشیدی .
(صفحهٔ جدید: تبری سال ره اولین ما هَسّه و بِرایری کِنده با مرداد ماه خورشیدی .)
(بدون تفاوت)
۳٬۵۴۶

ویرایش