نگرش: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
نگرش ره توميتومی بر حسب نظريهنظریه‌ئونی هاي يادگيريیادگیری و رويكرد هايرویكردونی شناختيشناختی تعريفتعریف هكردن.در هر اتا از اينتااینتا نظريه هانظریه‌ئون مفهوم نگرش به گونه ايگونه‌ای متفاوت تعريفتعریف بونه و هر اتا از جنبه هايجنبه‌ئونی متفاوت نگرش ره مورد تأكيدتأكید قرار دنه.گوردون آلپورد(1935)،نگرش ره چنين تعريف هكرده:"نگرش اتا حالت آمادگي ذهني و عصبي هسه كه از راه تجربه سازمان پيدا كننه و بر واكنش فرد نسبت به تمومي موضوع ها و موقعيت هاي وابسته به نگرش تأثير مستقيم و پويا به جا ئلننه<ref>سيرز و ديگران،1991، به نقل از پاشا شريفي،1381. اصول روان سنجي و روان آزمايي.تهران،انتشارات رشد،چاپ هشتم،صفحه 413 </ref>.
'''[[گوردون آلپورد]]'''،نگرش ره چنین تعریف هكرده:
:«نگرش اتا حالت آمادگی ذهنی و عصبی هسه كه از راه تجربه سازمان پیدا كننه و بر واكنش فرد نسبت به تمومی موضوع‌ئون و موقعیت‌ئونی وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پویا به جا یلنه»<ref>سیرز و دیگران،1991، به نقل از پاشا شریفی،1381. اصول روان سنجی و روان آزمایی.تهران،انتشارات رشد،چاپ هشتم،صفحه 413 </ref>.
 
در اينتااینتا تعريفتعریف كه عمدتاً بر نظريهنظریه‌ی ي يادگيريیادگیری استوار هسه تأثيرتأثیر تجارب گذشته بر سازمان هدائن به نگرش هانگرش‌ئون و همچنينهمچنین نشون هدائن واكنش به اتا موقعيتموقعیت(آنطور كه در رويكردرویكرد رفتاريرفتاری مطرح هسه) مورد توجه قرار بيتهبیته<ref>پاشا شريفي،1381شریفی،1381. اصول روان سنجيسنجی و روان آزماييآزمایی.تهران،انتشارات رشد،چاپ هشتم،صفحه 413 </ref>
 
{{خرد}}
<references/>
[[رج:روان‌شناسی]]
 
[[fa:نگرش]]