رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

==دستوری نکته ئون==
دتا دستوری نکته هسه که شما ونه مازرونی نویسی دله وشون ره رعایت هکنین:
*'''مضاف و مضاف الیه''' جادله و '''صفت و موصوف''' ِمیون مازرونی دله برعکسبر عکس فارسی و خله از دیگه زوونا هسته. مثلأ '''کار ِمن''' که اتا فارسی واژه هسه مازرونی دله بونه '''مه کار'''.
 
*صفت و موصوف جا هم مازرونی دله بر عکس فارسی و خله از دیگه زوونون هسه. مثلن '''کفش من''' که اتا فارسی واژه هسه مازرونی دله بونه '''مه کفش'''.
==دیایی لینکون==
*[http://tabarestan.ir اتا جا که شما توننی ونه دله مازرونی اصیل واژه‌ئون ره پیدا هکنین.]