عربی: نسخه‌ئون ِفرق

جز
ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی
(صفحه‌ای جدید با ''''أربی''' أتا زوون نوم هسه که آسیا قرب دله ئو آفریخا شه‌مال دله وه ره گپ زنه‌نه…' ایجاد کرد)
 
جز (ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی)
</CENTER>
==أربی زوون پیش ایسلام جا به‌موئن==
أربی زوون کوهنه ترینکوهنه‌ترین ادبیات اونائی هسه‌نه که [[نجد]] دیار دله قنائی شر بوتن جا سر بیته‌نه ئو اون زمون گت ترین شرگوئون [[امرءالقیس]] بیه که بأد وه نجد مدرسه شاگردون پیدا بینه.کوهنه شرگوئون جا تومی اینا ره نوم بوریم:[[ئدی بن رند]] ئو [[امیه بن ابی سلت]].ولی أربی شر جم بین میلادی هشتوم سده دله سر بیته.[[جاحز]] شه کیتاب دله که وﻩنه نوم [[البیان]] بیه أتی بوتن فن درباره أربی شر دله بوته.
==قورآن ئو أربی زوون ادبیات==
قورآن همون [[قوریش]] زوون جا نازل بونه که أرب جزیره مونا دله گتی داشته‌ ئو نه نسر ره مونه‌سه نه قبلی شرگوئون شر ره مونه‌سه.حتا داستان بوتن دله نو روشون ره ارائه هدا ئو موسجئ نسر فن ره بترین گت ترینگت‌ترین مرحله دله نشون هدا.
همینا سر بونه بوتن که قورآن قورآن أرب ادبیات پیش بوردن رو خله تأسیر داشته.ئو ته‌موم سه‌خن گوئون ئو بنویشت کرون ئو شرگوئون ره سجئ ئو قافیه قایده جا که [[جاهلیت دوره]] دله کار شی‌یه راحت هکرده.ولی بأد ایسلام هم بئوتونی دینه که همون پیش ایسلام وزن ئو قافیه جا شر گه‌ته‌نه که چن تا وﻩشون نوم هسه:[[ایمام ألی]]،[[خوارج]] رهبرون.
==اومویون شون دوره==
۱٬۲۴۸

ویرایش