رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

برچسبون: موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین ویرایش پیشرفتهٔ همراه
[[مازرونی زوون]] خط خاصی ندانّه. [[فارسی]] رسم‌الخط هم که -ات‌جور [[عربی]] خط هسته- ونه وسّه زیاد مناسب نی‌یه چون اِعراب میِّن نینه، فاصله‌ئون مشکل دارنه، اونچی که اَمه ذهن دله دره اَمه زوون دله اِنه (فارسی کلمه‌ئون بیش از حد زوون جه قاطی وانّه)، بعضی حروف چنتا شکل دارنه که لازم نوانّه و چنتا حروف هم هستنه که اتا شکل دارنه («ی» و «و» واری) خلاصه این که فارسی رسم‌الخط نامناسبه.
 
ولی این سوال پیش اِنه که اگه نَتومبی فارسی جه استفاده هاکنیم پس ونه چتی مازرونی ره بَنویسیم؟ از طرفی مازرون مردِم چون وچگی جه فقط فارسی جه خوندنّه و نویسنّه؛ نتونّه [[لاتین]] ره راحِت بخوندِن و ونجه عادت ندارنه. هر خط دیگه‌یی هم که پیشنهاد بَواشهبَوو، همین مشکل ره دانّه. مثلاً شاید اگه اتا خط [[کوردی سورانی]] ِرسم‌الخط (که ایران و عراق دله دره و عربی خط په‌روو هسته) گرچهواری اگهتعیین هاکنیم و مخاطبمخاطبون وه ره بلِدیاد بائه،بئیرن، راحتهامه مشکل حل بوو ولی اَی تازه‌واردون نتونّه وه ره بخوندن و چون خله دَپیت‌دَپیت هسته، قاطی کانّه و نفهمنّه که چچی بَنویشتوئه. همینسه ویکی‌پدیا دله فعلاً مجبورمی که فارسی خط جه استفاده هاکنیم.
 
اَمّا حلشه مشکلات وسّه چنتا قانون استثناء بساته بَیی‌یه که ونه رعایت بَواشِنبَووئن تا مخاطبون راحِت‌ته بتونِن بنویشته‌ئون ره بَخوندِن. مهم‌ترین قانون اینه که همه ونه سعی هاکنن ات‌تی بَنویسِن که تا حدالامکان راحِت بخوندسته بَواشهبَوو و فقط جایی که اتا کلمه دِتا شکل جه بخوندسته وونه یا کلمه دله چنتا [[شوا]]<ref>بعضی لهجه‌ئون دله، آملی واری، این مشکل وجود دانّه.</ref> دانّه، بنشنه این کارون ره هاکردِن. با این‌حال چون خامبی تا جایی که بنشنه، بخوندستن ره راحِت هاکنیم، ات‌سری قواعد رسم‌الخطی بساتمی که دمبال‌ته وشون ره شمه وسّه گامبی.
 
کلماتی که همزه دارنه ره ات‌شکل بی‌ین وسّه ونه «ئ» جه بنویسین؛ نا «ع» جه. مثلاً: بئیتن (بجای بعیتن)