رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

أتتا تکمیلی توضیح.
(اتا پچیک توضیح لازم هسته که ملت اگر دیگه رسم‌الخطون ره صفحات دله بدینه، گج نوون.)
(أتتا تکمیلی توضیح.)
 
توجه دارین که این ویکی‌پدیا اولین تجربه‌ای هسته که امه زوون بعد چندین قرن بنویشتن جا دارنه و همینسه این ویکی دله هم چندین خط ره این سال‌ها تجربه و امتحان هاکردمی که شاید بعضی صفحات دله ونه آثار هنتا باقی بموندست بائه. هنتا هم شاید بعضی گادِر، جدید-جدید روش ره آزمایش هاکنیم که هارشیم تومبی این رسم‌الخطی که اِسا دارمی ره بتتر هاکنیم یا نا.
 
این رانما، آموجش ندنه بخوندستن و بنویشتن ره؛ بلکه فقط توضیحی این وسه هسته که چتی اون فارسی خط جه که مدرسه دله یاد بئیتمی همرا، مازرونی بنویسیم.
 
== الفبا و رسم‌الخط ==
۲٬۳۸۰

ویرایش