رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

اتا پچیک توضیح لازم هسته که ملت اگر دیگه رسم‌الخطون ره صفحات دله بدینه، گج نوون.
(←‏کلمه‌ئون: چون خله عجیب نیّه شه بی بحث بنویشتمه. اگه إشتیفا بنویشتمه یا مه جه موافق نینی گپ زمبی.)
برچسبون: موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین ویرایش پیشرفتهٔ همراه
(اتا پچیک توضیح لازم هسته که ملت اگر دیگه رسم‌الخطون ره صفحات دله بدینه، گج نوون.)
رسما تا اسا هیچ دستوری مازرونی زوون سر تدوین نیه. قواعدی که اینجه مازرونی زوون بنویشتن سر تدوین بیه فقط توسط مازرونی ویکی پدیای کارورون تدوین بیه و اینجه کاربرد دارنه. این رسم‌الخط سال‌ها تجربه هاکردن و آزمون-خطا په ثابت بیّه و گرچه قبول دارمی که هنتا نواقصی دانّه که رفع نَیینه، ولی فعلاً بتترین چیزی هسته که ونه سَر تومبی همه توافق هاکنیم.
 
توجه دارین که این ویکی‌پدیا اولین تجربه‌ای هسته که امه زوون بعد چندین قرن بنویشتن جا دارنه و همینسه این ویکی دله هم چندین خط ره این سال‌ها تجربه و امتحان هاکردمی که شاید بعضی صفحات دله ونه آثار هنتا باقی بموندست بائه. هنتا هم شاید بعضی گادِر، جدید-جدید روش ره آزمایش هاکنیم که هارشیم تومبی این رسم‌الخطی که اِسا دارمی ره بتتر هاکنیم یا نا.
 
== الفبا و رسم‌الخط ==