رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

←‏کلمه‌ئون: اینتی بیتتره/ وپ:مکب عملا تعطیل هاسه.
(←‏کلمه‌ئون: اینتی بیتتره/ وپ:مکب عملا تعطیل هاسه.)
برچسبون: موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین ویرایش پیشرفتهٔ همراه
همینسه اَمه پیشنهاد این هسته که همیشه این افعال جه بصورت مثبت استفاده هاکنیم و وشون منفی ره ''ن‍'' جه بسازیم. مثلاً «بتومبی ← نتومبی» یا «بنشنه ← ننشنه».<ref>البته ممکنه بعضی باوّن جایی که بَنشِنه منفی معنی دِنه، ننشنه جه ونه معنی و بار معنایی فرق دانّه و فی‌المثل ننشنه قاطع‌تر هسته و بَنشنه (شه منفی حالت دله) نَیِّن ِحدس ره موندِنه. با این حال فعلاً روش دیگری وجود ندانّه که اینان ره سیوا نشون هادیم تا تشخیص هادیم که کاجه چه معنی دِنّه.</ref>
 
== واژه‌ئونکلمه‌ئون ==
شِما ونه این ویکی دله مازرونی کلمه‌ئون جه بنویسین و فقط زمونی بتونّی فارسی کلمات جه استفاده هاکنین که اون کلمات دخیل بائن یا مازرونی مُعادل نِدارن یا اینکه وشون ِمازرونی برابر فقط اتا لهجه دله استفاده بواشه و شِما حدس زنّی که بقیه لهجه‌ئون وه ره شه دله ندارن.
 
''اتا راه دیگه هم وجود دانّه.'' شما اگه این موارد جه دیم‌به‌دیم ''(=روبرو)'' بَیینی، بتونّی '''[[ویکی‌پدیا:مازرونیکارورون کلمات برابرلوش|این صفحه]]''' دله درخاست هادین که بقیه شِما ره کومک هاکنن، البته اگه اتا کلمه این صفحه دله انتخاب بیّه دیگه ونه همه جا ونجه استفاده هاکردن تا این کلمه ویشته مخاطبون وسّه جا دَکفه:
* زمونی که شِما اتا مازرونی کلمه‌ی معنی یا کاربرد سَر شک دارنی
* اتا فارسی کلمه‌ی مازرونی معادل ره نیاز دارنی که پیدا هاکنین
۲٬۴۰۰

ویرایش