رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

 
=== منفی هاکردن ===
بعضی فعل‌ها دَرنه که دِ جور بائوته وانّه و هم بتونّه مثبت بائِن و هم بتونّه منفی بائِن. مثلاً «بتومبی» ره و اگه «بـِتومبی» بخوندیم، ''می‌توانیم'' معنی دِنه ولی اگه «بَتومبی» بَخوندیم هم ''نمی‌توانیم'' معنی دِنه و هم ''می‌توانیم''. بعضی فعل‌ها ره که اصلاً نتومبی اعراب جه هم تشخیص هادیم؛ مثلاً «بَنشِنه» ره بِتومبیتومبی هم ''می‌شود'' معنی هاکِردنهاکنیم و هم بِتومبیتومبی ''نمی‌شود'' معنی هاکردِنهاکنیم.
 
همینسه اَمه پیشنهاد این هسته که همیشه این افعال جه بصورت مثبت استفاده هاکنیم و وشون منفی ره ''ن‍'' جه باوّیمبسازیم. مثلاً «بتومبی ← نتومبی» یا «بنشنه ← ننشنه».<ref>البته ممکنه بعضی باوّن جایی که بَنشِنه منفی معنی دِنه، ننشنه جه ونه معنی و بار معنایی فرق دانّه و فی‌المثل ننشنه قاطع‌تر هسته و بَنشنه (شه منفی حالت دله) نَیِّن ِحدس ره موندِنه. با این حال فعلاً روش دیگری وجود ندانّه که اینان ره سیوا نشون هادیم تا تشخیص هادیم که کاجه چه معنی دِنّه.</ref>
 
== واژه‌ئون ==