کیوس گوران: نسخه‌ئون ِفرق

جز
== زندگی ==
=== وچه‌گی و تحصیلات ===
کیوس گوران اوریمی روز ۷ خرداد ۱۳۱۷ شمسی هجری برابر ۲۸ می ۱۹۳۸ میلادی [[سوادکوه]]ِ [[اوریم]] دله دنیا بموئه. ونه نوم، ''کیوس''، اتا [[مازرونی|تبری]] اسم هسته که [[قباد]] ِریکا، [[ساسانیون|ساسانی‌شاه]]، اسم جه بَئیته بیّه<ref name="dw" /> که [[باوندیون|تبرستون باوندیون سلسلهِباوندیون]] سرسلسله جه هسته.<ref name="CESME" />مازرون و<ref استرآباد،name="تولد">{{وب [[رابینومنبع|هاسنتلینک=http://www.mehrava.com/news/424-kios-gooran.html|عنوان= لوییهفتم رابینو]]،خردادماه ترجمهٔزادروز [[وحیداستاد مازرونی]]،کیوس انتشاراتگوران علمی|ناشر=مهرآوا|هارشائن وتاریخ=5/6/2017|تلمبار فرنگی،لینک=https://web.archive.org/web/20170605120136/http://www.mehrava.com/news/424-kios-gooran.html|تلمبار صفحهٔتاریخ=خرداد ۲۰۲1396}}</ref> ''گوران'' (ونه فامیلی) هم ''گبران'' کلمه جه بَیته بیّه که زمون ِبگذشتی په گوران جه تغییر پیدا هاکرده. گبران ِمعنی [[زرتشتی|زرتشتیون]] هسته. گوران ِمردِم زرتشتیونی هستنه که ایران ِمردم ِدین تغییر هاکرده په، هنتا تغییر دین ندانه و [[اسلام]] ره قبول نَکاردنه.
 
وه شه نسب و فامیلی‌نوم خَوِری گاته که:
۲۱٬۳۸۹

ویرایش