رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

*'''مضاف و مضاف الیه''' دله و '''صفت و موصوف''' ِمیون مازرونی دله بر عکس فارسی و خله از دیگه زوونا هسته. مثلأ '''کار ِمن''' که اتا فارسی واژه هسه، مازرونی دله بونه '''مه کار'''.
 
''';اضافی کسره'''
بعضی لهجه‌ئون اضافی کسره دارنه و بعضی دیگه ندارنه. بعضی هم هر دِ جور ره ممکن هسته که استفاده هاکنن. مثلاً هم بنشنه بائوتن '''حسن ِپول ِکیف''' هم بنشنه بائوتن '''حسن پول کیف''' (بدون کسره) هر دِ جور بنویشتن صحیح هسته ولی اولی ِبنویشتن ات‌که قاعده دارنه:
*واژه‌ی انتها، صامت ره ختم بوّه: '''واژه+فاصله+ـِ (کسره)+واژه'''