رانما:چی جوری هارشائون جا استفاده هکنیم: نسخه‌ئون ِفرق

Wikipedia-logo-v2-mzn.svg
(Wikipedia-logo-v2-mzn.svg)
 
هارشا بشتن سر شما ونه بورین [[شا:بارگذاری پرونده|اینجه]]. شما ونه اول هارشا شه [[رایانه]] رو دارین و بعد وه ره ویکی دله آپلود هکنین.
==چی جوری هارشائون ره کار بزنیم؟==
هارشائون نشون هدائن سر شما توننی جیر فورمولون جا ایستفاده هکنین. البته ونه به جای '''WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg''' شه عکس نوم ره بی‌یلین:
{| class="wikitable" width=100%
!جا
|bgcolor=#aaaaff|<center>چپ</center>
|-
|[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|left|هارشا چپ دره]]
<nowiki>[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|left|Image on left]]</nowiki>
|-
|bgcolor=#aaaaff|<center>راست</center>
|-
|[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|right|هارشا راست دره]]
<nowiki>[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|right|Image on right]]</nowiki>
|-
|bgcolor=#aaaaff|<center>وسط</center>
|-
|[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|center|هارشا وسط دره]]
<nowiki>[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|center|Image on center]]</nowiki>
|}
{| class="wikitable" width=100%
|bgcolor=#aaaaff|<center>قاب</center>
|-
|[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|frame|left|قاب دار هارشا]]
<nowiki>[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|frame|Framed image]]</nowiki>
|-
|bgcolor=#aaaaff|<center>thumb</center>
|-
|[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|thumb]]
<nowiki>[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|thumb|Thumbnailed image]]</nowiki>
|}
{| class="wikitable" width=100%
|bgcolor=#aaaaff|<center>100px</center>||bgcolor=#aaaaff|<center>200px</center>||bgcolor=#aaaaff|<center>250px</center>
|-
|<nowiki>[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|100px|Image: 100 pixels]]</nowiki>
|<nowiki>[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|200px|Image: 200 pixels]]</nowiki>
|<nowiki>[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|250px|Image: 250 pixels]]</nowiki>
|-
|[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|100px|Image: 100 pixels]]
|[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|200px|Image: 200 pixels]]
|[[Image:WikiWikipedia-logo-v2-mzn.pngsvg|250px|Image: 250 pixels]]
|}
 
کاربر ناشناس