ربع الخالی: نسخه‌ئون ِفرق

وربأئیته‌ن "RUBALKHALIUAE.3.jpg"، وه ره Yann ویکی‌ته‌له‌مبار جه بأئیته ئو وه‌نه هاره‌شا ای بیه که: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/File:Edraj_Alemarat.jpg - Us
(وربأئیته‌ن "RUBALKHALIUAE.5.jpg"، وه ره Yann ویکی‌ته‌له‌مبار جه بأئیته ئو وه‌نه هاره‌شا ای بیه که: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/File:Edraj_Alemarat.jpg - Us)
(وربأئیته‌ن "RUBALKHALIUAE.3.jpg"، وه ره Yann ویکی‌ته‌له‌مبار جه بأئیته ئو وه‌نه هاره‌شا ای بیه که: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/File:Edraj_Alemarat.jpg - Us)
 
File:RUBALKHALIUAE.2.jpg
 
File:RUBALKHALIUAE.3.jpg
 
 
۱٬۱۰۴

ویرایش