رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصۀ ویرایش
 
== کتابی و کتاری ِفرق ==
=== سِوا نویسی ===
بعضی کلمات گپ بَزوئِن گادِر هِدی جه قاطی وانّه و ادغام باعث وانه که چنتا کلمه اتا کلمه دله خلاصه بَواشِن. فی‌المثل وقتی مردمون گپ زنّه، گانّه: «تِرِم دعوت هاکردنه؟» <ref>Te rem da'vat hākārdne?</ref> ولی این جمله ره ونه بنویسیم: «ته ره هم دعوت هاکردنه؟». ونه مـُخبر بائیم که مستقل ِکلمات ره بنویشتن گادِر ادغام نَکانیم و وشون ره سیوا-سیوا بَنویسیم.
 
=== پچوک ای ===
بعضی زوون‌ها دله ''پچوک ای'' وجود دانّه. فی‌المثل [[ترکی زوون]] دله ''بلندِ ای'' ره i جه و ''پچوک ای'' ره ı جه سِراق دِنّه.<ref>ترکی دله ونه گتِ حرف (کپتال) İ هسته.</ref> یا [[کوردی]] ِلاتین ِخط دله بلند ره î و پچوک ره i جه سیوا کانّه ولی این حرف عربی و فارسی خط دله وجود ندارنه. مازرونی زوون دله بعضی کلمات سَره این حرف جه نیاز پیدا کامبی ولی چون هیچ اجماعی وجود ندانّه که چـِتی ونه این حرف ره عربی رسم‌الخط دله سِراق هادیم، فعلاً ونجه استفاده نَکامبی و شِما بتونّی هر دِ جور بنویشتِن جه استفاده هاکنین و محدودیت قائل نَوامبی. ونه مثال «سنگ تیریک/سنگ تِریک»، «حیساب/حِساب»، «ایقتیصاد/اِقتِصاد» و... هستنه.
 
* '''نکته''': اگه لهجه‌ای وجود داشته که ونه بعضی واجـون، ''پچوک ای'' واری، هیچ نشونه‌ای فارسی خط دله نِداشتنه، بتونّه همین کار ره تکرار هاکِنِن.<ref>فی‌المثل «شوا» یا تلفظون مختلفی که «و» جه وجود دانّه.</ref>
 
== اتّا شِکلی کلمات ==