رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای تازه حاوی «رسما تا اسا هیچ دستوری مازرونی زوون سر تدوین نیه. قواعدی که اینجه مازرونی زوو...» ایجاد کرد
بند ۶۴:
:مثال: حسن ِ جمه (پیراهنِ حسن)
*واژه یه انتها، مصوت ره ختم بوّه: '''واژه+فاصله+یه+فاصله+واژه'''
:مثال: علی یهعلی‌یه سره/علی ِسره (خانه‌یخانه‌یِ علی)
:مثال: رضایِ کتاب (کتاب ِرضا)
 
==واژه‌ئون==