پرتغالی: نسخه‌ئون ِفرق

جز (محک صفحهٔ پرتقالی را به پرتغالی منتقل کرد)
 
== ادبیات ==
پرتقالیپرتغالی ادبیات شربوتنشعر ئوبوتن و ترانه بوتن جا سر هیته. تموم ای ترانه ئونترانه‌ئون ئوو شرونشعرون ره اتا کیتاب دله که ونه نوم نغمه ئون''نغمه‌ئون کیتاب'' هسه جمع بیه. اون زمون اتا شاخهچلّه از پرتقالیپرتغالی زبون پرتقالجه ادبیپرتغال ِادبی زبون بیهبی‌یه که ورهوه گالیسیکیره [[گالیسی|گالیسی زبون]] گتنه. اینتا زبون ره حلا مردم اتا ایالت [[اسپینایسپانیا]] دله گنش کننه. اتا از ئپدیگهدیگه کیتابونی که پرتقالیپرتغالی زبون جا بنویشت بیه ونه نوم ''امین موشاور'' هسه که دیورات اتا از پرتقالپرتغال شاهون ورهوه ره بنویشته. میلادی نوزده سده دله وشون گت‌ترین بنویشت کربنویشت‌کر [[جیل فینسنت]] بیهبی‌یه. اینتا دوره دله بنویشتبنویشت‌کرونی کرونیثل مثل[[میرانلا]]، میرانلا،دیوکوبرناردیس[[دیوکوبرناردیس]] ئوبرناردو[[برنارد]] واری بریم ایتالیکی[[ایتالیایی]] روش جا شه ادبیات ره بتر هکردنه. اتا از پرتقالپرتغال گت‌ترین کیتاب ئونکیتابون که جهان دله ورهوه ره اشناسنه ونه نوم پرتقال''پرتغال ادبیات چه کوتتاریخچه'' هسه اینتا کیتاب ره [[کومومیسن]] بنویشته. میلادی نوزده سده بترین کیتاب هم پرتقالیپرتغالی زبون پیومپیوم‌ئون ئون بیهبی‌یه که ورهوه ره [[ماریانا الکوفوسرادو]] بنویشته. [[رومانتیک]] روش ره هم [[المیدوگریت]] پرتقالیپرتغالی زبون دله بیارده. طنز سبک ره هم [[جوزس تیروماریا دوکیروز]] پرتقالیپرتغالی زبون دله بیارده.
 
== منابع ==