شابلون:CURRENTMONTHLi: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای تازه حاوی «{{ #switch: "{{#time:xiF}}" | "فروردین" = 1 | "اردیبهشت" = 2 | "خرداد" = 3 | "تیر" = 4 | "مرداد" = 5 | "شهر...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ #switch: "{{#time:xiF}}" | "فروردین" = 1 | "اردیبهشت" = 2 | "خرداد" = 3 | "تیر" = 4 | "مرداد" = 5 | "شهر...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)
۱٬۰۲۵

ویرایش