کارور گپ:محک/بایگانی ۷: نسخه‌ئون ِفرق

تو شه نوشته ره هارش اول چی باتی (مرد بواش) زشت نیه ؟ بد نیه ؟من ونه قطع دسترسی باوم؟ یا تو؟
چی فکر هکردی؟
ای هم تره توصیه کمه به اینکه اتا کم شه رفتار ره بازنگری هکنی و خلاف آداب حرف نزنی .متاسفمه که مجبورمه ته جا حرف بزنم و اینا ره ننویسم هم ممکن نیه.مه وظیفه توصیه و تکرار توصیه ها هسِّه که با کمال بی احترامی به من به، هیچکدوم ره عمل نکردی اگه قرار بر قطع بین هسه تو همان پارسال از کل ویمیویکی ها وسه قطع دسترسی باوی.مگه مدیر نیی ؟ مگه نونه توجه به مواردی که گزارش بونه ونه داری ؟چه توجه ندارنی؟بوین من والله بالله همون اول ویکی فارسی ره باوتمه وشون هم باوتنه امه دس بر نینه ونه با ویکی انگلیسی صحبت هکنی.وباوتنه که ویکی مازرونی اتا وبلاگ شخصی هسه مال محک نامی .فکر هکردی من باختمه؟ نا عمو جان نا.ایتی نیه که فکر کنی .اگه ویکی انگلیسی ره هم خله پیگیری نکردمه به جان خودم فقط بخاطر اینکه وینسمه با علاقه دری کار منی و فکر کردمه ته قصد اصلاحه نا تخریب که ونه هدایت باوی اما تو ظاهرا هیچ توجهی به توصیه ها نخوانی هکنی.تره کسره اتا نفر که شاید ته تون بیشتر دونه اتا چی تره باوه .عمو جان من در زمینه ادبیات و فرهنگ مازرون کار هکردمه.نا به انئازه ی محمد کاظم گل باباپور .قبلا هم باوتمه من از سال 67 تا اسا درمه فرهنگ لغت مازندرانی ره نویسمه و چون روسی ره دومه ریشه ی بعضی از لغات که خیلی قبل از قاجار از روسی وارد بیه ره در بیاردمه و....... اما چیکار هکنم که قحط الرجال هسه و کسی دنیه ویکی مازرونی دله غیر از حضرتعالی که شه حرف ره وره باوم.تو هم وقتی دوهون ره وا کنی هر چی بخواسی گنی و ته جلو دار کسی نیه .کیباوتهکی باوته ویکی دله گت تر خوردتری معنی ندارنه ؟ این تا اتا قانون نانوشته هسه که تمام دنیا دله رعایت بونه.مه منظور اینه که از نداشت پر همون اول ها کل پر ره باوتنه آقاجان جان .وگر تو کجه و مدیریت ویکی مازندرانی کجه.شهر کی بی صاحاب باو ه...... ضمنا اگه خلاف ها ره دونی پس چه رعایت نکنی؟
100 بار تره باوتمه اون مقاله آذربایجان ره حذف هکن با سند و مدرک هم باوتمه.
لابی گری در ویکی مجازه که شما دتا ( دتا آی دی) هم دیگیدیگه ره .....نون قرض دننی ؟
ته خلاف ها اونقدر زیاده که تره 1000 سال هم قطع دسترسی هکنن ای کمه و متاسفانه ته نوه نتیجه ونه ته جور ره بکشن و قطع دسترسی باون البته اگه عمر نوح ره داری که هیچ که اینشالله داری و تا اون زمان بتونی شه هدف ره برسی که از بین بوردن ......
۵۰۳

ویرایش