گپ:شیخ فضل‌الله نوری: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای جدید حاوی «جناب محک واقعآ زشته آدم اون زبونی که شه سره دله یا شه دله دله صحبت کنِّه ره بی...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «جناب محک واقعآ زشته آدم اون زبونی که شه سره دله یا شه دله دله صحبت کنِّه ره بی...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۵۰۳

ویرایش