ا‌رکه ما: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحهٔ جدید: تبری سال ره نهمین ما هَسه و برابری کِنده فروردین ماه خورشیدی ره . ََ)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
#تغییر مسیر [[ارکه ما]]
تبری سال ره نهمین ما هَسه و برابری کِنده فروردین ماه خورشیدی ره .
ََ
۱۳

ویرایش