کلاردشت شهرستون: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای جدید حاوی «{{جعبه شهر ایران |نام‌رسمی= کلاردشت |روی‌نقشه= آری |عرض‌جغرافیایی=۳۶٫۵۱۶۷ |ط...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{جعبه شهر ایران |نام‌رسمی= کلاردشت |روی‌نقشه= آری |عرض‌جغرافیایی=۳۶٫۵۱۶۷ |ط...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)