رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

 
==واژه‌ئون==
شِما ونه این ویکی دله مازرونی کلمه‌ئون جه بنویسین و فقط زمونی بتونّی فارسی کلمات جه استفاده هاکنین که اون کلمهکلمات دخیل بوئهبائن یا مُعادل مازرونی نِدارهمُعادل نِدارن یا اینکه وشون ِمازرونی برابر فقط اتا لهجه دله استفاده بواشه و شِما حدس زنّی که بقیه لهجه‌ئون وه ره شه دله ندارنهندارن.
 
''اتا راه دیگه هم وجود دانّه.'' شما اگه این موارد جه دیم‌به‌دیم ''(=روبرو)'' بَیینی، بتونّی '''[[ویکی‌پدیا:مازرونی کلمات برابر|این صفحه]]''' دله درخاست هادین که بقیه شِما ره کومک هاکنن، البته اگه اتا کلمه این صفحه دله انتخاب بیّه دیگه ونه همه جا ونجه استفاده هاکردن تا این کلمه ویشته مخاطبون وسّه جا دَکفه:
* زمونی که شِما اتا مازرونی کلمه‌ی معنی یا کاربرد سَر شک دارنی
* اتا فارسی کلمه‌ی مازرونی معادل ره نیاز دارنی که پیدا هاکنین
* کلمه‌یی جه برخورد هاکردنی که نا فقط معادل ندانّه بلکه این کلمه‌ی فارسی واژه هم هنتا مازرونی زوون دله کاربرد پیدا نکارده (مثلاً انگلیسی کلماتی که وشون ِفارسی معادل هنتا جا نَکِته یا…)
 
==بیرون بگردستن==