شابلون:روز تبری به حروف: نسخه‌ئون ِفرق

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۷ سال پیش
ی های مرداد و اردیبهشت هماهنگ با صفحاتشان فارسی شده و مهرماه هم فارسی نشده اما کار می کند و با صفحاتش هماهنگ است
(برابری های مردادماه اصلاح شد - حروف ی بعربی بودند)
(ی های مرداد و اردیبهشت هماهنگ با صفحاتشان فارسی شده و مهرماه هم فارسی نشده اما کار می کند و با صفحاتش هماهنگ است)
| "۴ شهریور" = چاروم کرچه ما
| "۵ شهریور" = پنجوم کرچه ما
| "۶ شهریور" = شيشومشیشوم کرچه ما
| "۷ شهریور" = هفتوم کرچه ما
| "۸ شهریور" = هشتوم کرچه ما
| "۹ شهریور" = نهم کرچه ما
| "۱۰ شهریور" = دهوم کرچه ما
| "۱۱ شهریور" = يازدهومیازدهوم کرچه ما
| "۱۲ شهریور" = دوازدهوم کرچه ما
| "۱۳ شهریور" = سيزدهومسیزدهوم کرچه ما
| "۱۴ شهریور" = چاردهوم کرچه ما
| "۱۵ شهریور" = پونزدهوم کرچه ما
| "۱۶ شهریور" = شونزدهوم کرچه ما
| "۱۷ شهریور" = هيودهومهیودهوم کرچه ما
| "۱۸ شهریور" = هيژدهومهیجدهوم کرچه ما
| "۱۹ شهریور" = نوزدهوم کرچه ما
| "۲۰ شهریور" = بيستومبیستوم کرچه ما
| "۲۱ شهریور" = بيستبیست يکومیکوم کرچه ما
| "۲۲ شهریور" = بيستبیست دوم کرچه ما
| "۲۳ شهریور" = بيستبیست سوم کرچه ما
| "۲۴ شهریور" = بيستبیست چاروم کرچه ما
| "۲۵ شهریور" = بيستبیست پنجوم کرچه ما
| "۲۶ شهریور" = بيستبیست شيشومشیشوم کرچه ما
| "۲۷ شهریور" = بيستبیست هفتوم کرچه ما
| "۲۸ شهریور" = بيستبیست هشتوم کرچه ما
| "۲۹ شهریور" = بيستبیست نهم کرچه ما
| "۳۰ شهریور" = سیم کرچه ما
| "۳۱ شهریور" = اول هره ما
| "۱۵ مهر" = شونزدهوم هره ما
| "۱۶ مهر" = هيودهوم هره ما
| "۱۷ مهر" = هيژدهومهيجدهوم هره ما
| "۱۸ مهر" = نوزدهوم هره ما
| "۱۹ مهر" = بيستوم هره ما
۱٬۰۲۵

ویرایش