دار: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
[[File:GemeineFichte.jpg|thumb|درزنی گلام -صنابر]]
[[File:The Oak Tree.JPG|thumb|موزی دار]]
'''دار''' {{فارسی جه|درخت}} اتا دسته از گیاهون هسِّنه که وشون تنه یسایر گیاهون کلفتجه ترکلفت‌تر و محکممحکم‌تری تریهسته. نسبت به سایر گیاهون دارننه.دار از گلام ''( برگ در فارسی)'' و تنه و ریشه تشکیل بونه .دار هادارها به نسبت دیگر جاندارون بیشتر عمر کنِِنِه. دارهایی درنه که بیش از 100 متر بلندی و عمر بیش از هزار سال دارننه.
 
هر چی دار بلند تربلندتر و کلفت ترکلفت‌تر باوِّه ونه عمر بیشترهسِّه.اخطوطی خطوطی که دردار داخلِتنه تنهِداخل داردله بدیبَدی بونه جا بتِّونِنِه دار سنِسن ر معین هکنن. البته اینتا کار مخرب هسِّه و ونه دار ر بورینیم. روش‌های دیگری هم دره که بدون تخریب بتونِنِه دار عمر ر معلوم هکنن:
*روش کربن ۱۴
روشهای دیگری هم دره که بدون تخریب بتونِنِه دار عمر ر معلوم هکنن.
*روش پتاسیم– آرگن
 
*روش روبیدیم استرانسیوم
روش کربن ۱۴
*روش اورانیم، سرب و توریم، سرب
روش پتاسیم– آرگن
*روش استفاده از ایزوتوپهای 230Th و 231Pa
روش روبیدیم استرانسیوم
*روش فلوئور
روش اورانیم، سرب و توریم، سرب
*روش آمینو اسیدها
روش استفاده از ایزوتوپهای 230Th و 231Pa
روش فلوئور
روش آمینو اسیدها
 
== دارهای دسته بندی==
دارها ر بتوننه با صفاتی که دارننه دسته بندی هکنیم.
 
=== سرسبزی===
1-# همیشه سبز مثل پرتغال دار و نارنج دار
2-# پاییز گلام شن مثل اسپه دار و انجیل دار
 
===گلام===
1-# [[پهن گلام]]
2-# [[درزنی گلام]]
 
[[رج:دارون|*]]
 
[[fa:درخت]]
=گلام=
1- پهن گلام
2- درزنی گلام