زنونه ساپورت
ساپورت ره بَنشِنه مُدل‌های مختلف بزوئن.

ساپورت (انگلیسی جه: Leggings) ات‌تی چَسبون ِلباس هسته که لینگ ره پوشِنِنده و ویشته زنان وِنجه استفاده کانّه. ساپورت جه معمولاً ورزش یا مُد وسّه استفاده کانّه و بعضی جائون ممکنه وه ره شلوار بَدِل دَکانِن.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ساپورت خَوری دَره ره پیدا هاکنین.