نروژ اینتا رج اصلی نوشتار هسّه.
نروژ
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که نروژ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

جیر رج‌ئون

اینتا ۲ زیررج اینتا رج ره دایننه؛ اینتا رج در کل حاوی ۲ زیررج هسه.

ئ

ت

"نروژ" ره دله صفحه‌ئون

ای ۳ ئون، ۳ جه اینجه دَرنه.