ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که بریتانیا خوننده‌ئون خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

"بریتانیا خوننده‌ئون" ره دله صفحه‌ئون

ای ۷ ئون، ۷ جه اینجه دَرنه.