خرتاو یا شرق اتا چاتّا اصلی جهت جه هسه کا نخشئون دله اغلب وه ره راست کشندنه قرادادی . خرتاو مقابل خرخت هسته .90 درجه نسوجر و کنسون جه اختلاف زاویه داینه.

بنچاق اشناسی:ویرایش

خرتاو اتا واجک هسه کا ونه بنچاق اینتا جه بموئه کا خر (آفتاو) اوجه ده در انه و تاونه همینتاسه وه ره خرتاو نوم بشتنه.

ممبعئون:ویرایش

پیدرپشوئونویرایش

  • میونیج خرتاو
  • دیر خرتاو
  • خرتاواشناسی