اصلی منوی ِوا هاکردن

حجله اتاقی هسته که معمولاً عروسی شو، عروس و داماد، شه زفاف شو ره ونه دله گوذرنّه.


منابعدچی‌ین

  • از خشت تا خشت. محمود کتیرایی. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. ۱۳۴۵ تهران