جیمز مادیسون متحده ایالات آمریکای ۴اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که شیشمی و هفتمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا دموکرات-جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۰۹ تا ۴ مارس ۱۸۱۷ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، جورج کلینتون و البریج گری ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات-جمهوری‌خاه دله دیّه.

جیمز مادیسون
جیمز مادیسون ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۸۰۹ تا ۴ مارس ۱۸۱۷
ترتیب ۴اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) جورج کلینتون و البریج گری
سیاسی جناح دموکرات-جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین