جهونی مله (فارسی جه: دهکدهٔ جهانی) و (انگلیسی جه: Global Village) اتا اصطلاح هسته که مارشال مک‌لوهان جهون آینده‌ی خَوری بائوته که ارتباطی وسایل تحت‌تأثیر قرار گرنه.

منابعدچی‌ین

  • شکرخواه، یونس. واژه‌نامهٔ ارتباطات، چاپ سوم. تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، ۱۳۸۶. ISBN ۹۶۴-۴۳۵-۷۳۱-۰