تیون ویل اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ موزل دله دره. اینتا شهر لورن ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۱٬۱۲۷ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین