توکلائو اتا نوزلاند مستعمره هسه که سه تا مرجانی جزیره جاآروم اوقیانوس دله تشکیل بیه. سازمان ملل مجمع عمومی ونه سر اتا جور خدگردونی طراحی هکرده. تا میلادی ۱۹۷۶ ونه رسمی نوم ‘‘توکلائوی جزایر ‘‘بیه. قدیمی اروپائیون اتی موقع توکلائو ره جزایر اتحادیه گننه.

نوم اشناسیدچی‌ین

توکلائوی نوم پولی نزیکی شون زوون دله شمالی وا معنی دننه. چون توکلائوی اولین ساکنون ساموآیی بینه و جنوب ور جا بمونه اینتا نوم ره ونه رو بشتنه. بعدن تر در سال ۱۹۷۶ میلادی جزایر توکلائو تبدیل به توکلائو بیه.

جوغرافیدچی‌ین

 
توکلاوی نقشه

توکلائو سه تا مرجانی جزیره جا درس بیه که وشون نوم فاکائوفو، آتافو و نوکونونو هسه. اینتا کشور ۱۰ کیلومتر مربع گتی و نزدیک به ۱۴۰۰ نفر جمعیت دارنه. توکلائو نیشتگا نارنه ولی به صورت سنتی فاکائوفو ونه نیشتگا به شمار انه. اینتا کشور مدعی هسه که سوآیم جزیره که آمریکایی ساموآی دله دره ونه شه نه.

تاریخدچی‌ین

 
اتا نقاشی توکلائو مردم جا

اولین ساکنون توکلائو مهاجرونی بینه که ساموآی جا بمونه و در حدود ۱۰۰۰ سال پیش ونه دله ساکن بینه. اروپائیون اولین بار میلادی ۱۸ قرن دله اینتا کشور ره بدینه. در اواسط قرن نوزدهوم ونه مردم توسط مسیحی مبلغون مسیحی بینه. وه در اواخر قرن نوزدهوم بریتانیای مستعمره بیه. بعد از جهانی اول جنگ اینتا کشور سرپرستی به نوزلاند واگذار بیه و تا اسا دتا رفراندوم برگوزار بیه تا ونه خدگردونی ویشتر بوو که رای نیاردنه.

سیاستدچی‌ین

توکلائوی حکومت وابسته نوزلاند هسه. اینتا کشور اتا ۲۰ نفره پارلمان دارنه که ونه اعضا هر ۳ سال اتا بار توسط مردم انتخاب بوننه و ونه حاکم بریتانیای ملکه هسه که ونه نماینده مدیر هسه و مدیر ره نوزلاند وزیر امورخارجه معلوم کننه. دولت رئیس هم توسط پارلمان و ونه اعضای میون جا انتخاب بونه.

ایقتصاددچی‌ین

توکلائو کچیک‌ترین ایقتصاد دنیا ره دارنه. ونه ایقتصاد ویشتر به کشاورزی و ماهیگیری وابسته هسه. ونه مهم‌ترین کشاورزی محصولات موز، نارگیل مغر، نارگیل، هندی عنبه هسنه. مهم‌ترین حیوونونی که ونه دله پرورش هدا بوننه هم بز، خی و کرک و طلا هسنه. توکلائوی ایقتصاد کاملا به کایری از طرف نوزلاند وابسته هسه. از دیگه ونه صادرات هم تمبر هسه. وه شه ملی اینترنتی دامنه ره هم روشنه و از این راه هم اتی درآمد دارنه.

مردم اشناسیدچی‌ین

توکلائوی مردم از نظر نژادی پولی نزیکی هسنه و به زوون توکلائویی که اینتا کشور رسمی زوون هسه صوحبت کننه. وشون دین مسیحی هسه و هم پروتستان و هم کاتولیک وشون دله پیدا بونه. اینتا کشور ویشتر مردم به نوزلاند مهاجرت هکردنه و اونجه زندگی کننه.

ورزشدچی‌ین

توکلائوی ملی ورزش راگبی هسه.

بهداشت آموزشدچی‌ین

توکلائوی هر سه تا جزیره شه سر مدرسه دارنه اما با این حساب خله از توکلائویی دانش آموزون شونه نوزلاند درس خوننه. اینتا کشور شه پزشکی و بهداشت نیرو ره هم ساموآ و نوزلاند جا ایارنه.