ترول (انگلیسی جه: Troll) اتا اینترنتی کلمه هسته کسونی ره گانّه که وشون ِرفتار تخریب‌گرونه بائه و بخائِن اینتی بقیه‌ی ِکارورون ِنظر ره جلب هاکنن. وشون تشنج سازنّه و توهین کانّه و...

اتا عکس که گانه نَونه ترول جه گپ بزنی و عکس‌العمل سِراق هادی چون وه همین ِوسّه دره خرابکاری کانده و اینتی ته وه ره خِشحال‌ته کاندی.

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا