تراورتن (به فرانسوی: Travertin)، ات‌تی متخلخل بَیی آهک هسته که تزیینی سنگ‌ئون دسته جه حیساب وونه. این سنگ غارون ِمعدنی ئو رسوب یا گرم ئو دریامونا‌ئون یا دریائون و درکائون ِکف رسوب ِجابموندست هسته که گت پهنه‌ئون سون بدی‌یه وانه.

اتا تراورتن سنگ ِحفره‌ئون که ۴۰۰ سال قدمت دارنه
سورت تراورتن، مازرون دله

موارد استفادهدچی‌ین

تراورتن نمائون روکار دله‌یی و بریمی و همینتی سنگ فرش هاکردن وسّه قابل استفاده هستنه.

منابعدچی‌ین