سرخ بریگاد اتا مارکسیست-لنینیست گره بینه که ۸۰ و ۷۰ دهه دله به سیاسی ترور دس زونه و وشون مرکز ایتالیای دله قرار داشته. وشون گت‌ترین ترور، قتل آلدو مورو ایتالیای سابق گت وزیر ۱۹۷۸ دله بیه. سرخ بریگاد با هدف برقراری اتا انقلابی حکومت ایتالیای دله و در بوردن ایتالیا از شمالی آتلانتیک پیمون سازمان (ناتو) دس به مسلحانه مبارزه زونه.

منبعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که سرخ بریگاد خَوری دَره ره پیدا هاکنین.